Regulamin Organizacyjny

Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

“ORTODENT” S.C. Małgorzata Świstek, Adam Świstek

 

 

 1. Postanowienia wstępne.

 

 1. Regulamin porządkowy Niepublicznego Stomatologicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej“ORTODENT” S.C. Małgorzata Świstek, Adam Świstek określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

 

 1. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ ORTODENT” S.C. Małgorzata Świstek, Adam Świstek zwany dalej NSZOZ ORTODENT S.C. działa na zasadach:

 

– przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.  z 2018 r poz. 2190 z późniejszymi  zmianami.)

– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z poźn. zm.)

– rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2069

– ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. ( Dz. U. z 2018 r poz. 1000)

– wpisu nr 000000014335 księgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

– niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

 

 

 1. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. NSZOZ “ORTODENT” S.C świadczy w ramach poradni usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.

 

 1. Przyjęcie na leczenie do NSZOZ “ORTODENT” S.C następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.

 

 1. Przyjęcie pacjenta do poradni wymaga zaprowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę rejestracyjną i dokumentację związaną z leczeniem w NSZOZ “ORTODENT” S.C . Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wyczerpujący wywiad na temat jego stanu zdrowia, który wymaga uaktualnienia przy następnych wizytach w poradni.

 

 1. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi ortodontyczne, protetyczne i chirurgiczne wykonywane przez chirurga szczękowo-twarzowego w NSZOZ “ORTODENT” S.C . Leczenie podstawowe , zachowawcze i ekstrakcje zębów prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu.

 

 1. Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

 1. Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta, i musi być potwierdzona przez pacjenta w formie pisemnej. Również odstąpienie przez pacjenta od zatwierdzonego przez niego wcześniej planu leczenia, wymaga pisemnego oświadczenia i zwalnia lekarza od odpowiedzialności za efekt leczenia i jego wszelkie konsekwencje.

 

 1. 7. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie recepcji– telefonicznie lub smsem, najpóźniej 24 h przed wyznaczoną Państwu datą i godziną. Zwolniony przez Państwa termin może być wtedy wykorzystany przez innych pacjentów, którym, z powodu kompletu pacjentów, wyznaczyliśmy bardzo odległy termin wizyty.

Informujemy, że w celu zapewnienia lepszej dostępności do usług stomatologicznych, wdrożyliśmy system monitorujący częstość NIEZGŁASZANIA się na wizyty wszystkich pacjentów. Podejmując taką decyzję, kierowaliśmy się dobrem pacjentów, zawsze zgłaszających się na umówione wizyty i szanujących czas naszego personelu. Proszę pamiętać, że do każdej Państwa wizyty musimy się przygotować, zarezerwować czas i odpowiedni sprzęt, by wizyta przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Państwa nieobecność generuje nam duże koszty i utrudnia pracę.

Osobom nagminnie odwołującym wizyty lekarz ma prawo odmówić współpracy (Artykuł 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej).

W naszej placówce wprowadziliśmy zasadę, według której dopuszczamy dwukrotne niestawienie się na umówioną wizytę, bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji o nieobecności. W takiej sytuacji, by ustalić termin kolejnej wizyty, pacjent zostanie poproszony przez recepcję o wpłatę zadatku, w kwocie między 200 a 400 zł, w zależności od zarezerwowanego czasu i zabiegu, na jaki umawia się pacjent. W przypadku ponownego niezgłoszenia się zadatek nie będzie zwrócony (pokryje koszty, jakie ponosi gabinet, w związku ze straconym czasem). Powyższa informacja zawarta jest w zgodzie na leczenie w naszej placówce, którą podpisują Państwo na pierwszej wizycie oraz w Regulaminie Placówki, jaki dostępny na tablicy informacyjnej w poczekalni gabinetu, a także na stronie internetowej www.ortodent.com.pl/www.ortodent.com.pl.

Bardzo prosimy również, by z szacunku dla innych pacjentów oraz naszej pracy, nie spóźniać się na wizyty. Pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy zaplanowane mają wykonanie zdjęć rtg przed wizytą, prosimy o stawienie się 15 min przed umówionym czasem.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach poradni stomatologicznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Udziałowej 6 w godzinach:

poniedziałek, wtorek , czwartek w godz. 13.00 – 20.00

środa, piątek w godz. 8.00 – 15.00

9.Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

 • Osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń
 • Telefonicznego pod numerem telefonu – 691661835

10.Pomieszczenia placówki przystosowane są do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich

11.Na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzony jest monitoring wizyjny.

.

 

       III. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 1. NSZOZ “ORTODENT” S.C świadczy stacjonarne usługi stomatologiczne w zakresie:

– ortodoncji

– stomatologii zachowawczej

– endodoncji

– stomatologii dziecięcej

– protetyki stomatologicznej

– chirurgii stomatologicznej

– implantologii

– profilaktyki stomatologicznej

– diagnostyki RTG     

 

 1. Wysokości opłat za świadczenia zdrowotne ujęte są w cenniku dostępnym w recepcji

       Przychodni

 

 1. Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest umieszczony na tablicy informacyjnej.

 

 

 

        VI . Zakres obowiązków personelu  NSZOZ “ORTODENT” S.C

 

 1. Personel medyczny:

– rzetelne udzielanie świadczeń zdrowotnych

– przestrzeganie praw pacjenta

– stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej

– zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowie się w związku z udzielaniem     

   świadczeń zdrowotnych

– przestrzegania przepisów prawa, zasad BHP i ppoż. oraz postanowień regulaminu

 

 1. Lekarze stomatolodzy:

– leczenie stomatologiczne z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, profilaktyki, chirurgii dzieci i dorosłych, implantologii i ortodoncji.

– diagnostyka radiologiczna zdjęć punktowych, panoramicznych i cefalomatrycznych

 

 1. Asystentki stomatologiczne:

– praca na cztery ręce z lekarzem

– sterylizacja narzędzi

– utrzymywanie porządku i sterylności pomieszczenia gabinetu

– bieżąca kontrola stanu zaopatrzenia gabinetów w materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne i środki czystości.

 

4.Rejestratorki stomatologiczne

– umawianie pacjentów

– rozliczanie pacjentów

– prowadzenie dokumentacji

– zachowanie tajemnicy medycznej

– przestrzegania przepisów prawa, zasad BHP i ppoż oraz postanowień regulaminu.

 

         VII. Prawa i obowiązki pacjenta

 

Prawa:

 Każdy pacjent  NSZOZ “ORTODENT” S.C ma prawo do:

 

 1. Uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia, oraz rokowaniu i do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

2.Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia medycznego oraz pisemnej zgody bądź  odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

 

3.Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania za odpłatnością wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście bądź przez pisemnie upoważnioną osobę.

 1. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

 

 1. Otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka i innych podopiecznych, proponowanych

badaniach i leczeniu.

 

 1. Możliwości rejestracji telefonicznej (umawiania, zmiany terminu i rezygnacji z wizyty).

 

 1. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia.

 

 1. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład obowiązany jest powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci.

 

Obowiązki:

 

 1. 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

 

 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania umówionych terminów wizyt, a w razie nieprzewidzianych okoliczności telefonicznego lub smsem, najpóźniej 24 h przed wyznaczoną wizytą, informowania recepcji poradni o niemożności stawienia się na wizytę.

 

3.Informujemy, że

monitorujemy częstość NIEZGŁASZANIA się na wizyty wszystkich pacjentów i

osobom nagminnie odwołującym wizyty lekarz ma prawo odmówić współpracy (Artykuł 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej).

 

4.W naszej placówce pacjent może dwukrotne nie stawić się na

umówioną wizytę, bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji o nieobecności , ale w takiej sytuacji, by ustalić termin kolejnej wizyty, pacjent zostanie poproszony przez recepcję o wpłatę zadatku, w kwocie między 200 a 400 zł, w zależności od zarezerwowanego czasu i zabiegu, na jaki umawia się pacjent. W przypadku ponownego niezgłoszenia się zadatek nie będzie zwrócony (pokryje koszty, jakie ponosi gabinet, w związku ze straconym czasem). Powyższa informacja zawarta jest w zgodzie na leczenie w naszej placówce, którą podpisują Państwo na pierwszej wizycie oraz w Regulaminie Placówki, jaki dostępny na tablicy informacyjnej w poczekalni gabinetu, a także na stronie internetowej www.ortodent.com.pl/www.ortodent.com.pl.

 

 1. Pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy zaplanowane mają wykonanie zdjęć rtg przed wizytą, prosimy o stawienie się 15 min przed umówionym czasem.

 

 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ppoż. Nie wolno mu manipulować przy urządzeniach i aparaturze znajdujących się na wyposażeniu NSZOZ “ORTODENT” S.C , ani wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu poradni.

 

 1. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni ani terenu wokół niej.

 

 1. Na terenie poradni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 

 1. Na terenie poradni, w gabinetach zabiegowych, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych

 

        VIII. Tryb składania skarg i wniosków

 

1.Pacjent którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  NSZOZ “ORTODENT” S.C ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika jednostki.

 

 1. Odpowiedź w formie pisemnej na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 30 dni.

 

 1. Postępowanie w razie śmierci pacjenta w NSZOZ “ORTODENT” S.C

 

 1. W razie śmierci pacjenta do obowiązków personelu medycznego należy niezwłoczne wezwanie lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.

 

 1. O zgonie pacjenta lekarz poradni niezwłocznie zawiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, którym wydaje się kartę zgonu.

 

 1. Do obowiązków personelu medycznego należy sporządzić protokolarnie spis rzeczy pacjenta i należących do niego przedmiotów w celu przekazania ich rodzinie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Zmian regulaminu dokonuje kierownik jednostki.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 roku.

 

 

Regulamin Organizacyjny

StomART  Prywatna Praktyka Stomatologiczna

lekarz dentysta Katarzyna Pustułka

 

 1. Postanowienia wstępne.

 

 1. Regulamin porządkowy StomART Prywatna Praktyka Stomatologiczna lekarz dentysta Katarzyna Pustułka

określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

 

 • StomART Prywatna Praktyka Stomatologiczna lekarz dentysta Katarzyna Pustułka

zwany dalej StomArt działa  na zasadach:

 

– przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.  z 2018 r poz. 2190 z późniejszymi  zmianami.)

– ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z poźn. zm.)

– rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2069

– ustawa o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. ( Dz. U. z 2018 r poz. 1000)

– wpisu nr 000000050660-L-55 księgi rejestrowej praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

– niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

 

 

 1. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. StomART świadczy w ramach poradni usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.

 

 1. Przyjęcie na leczenie do StomArt następuje na zasadzie dobrowolności wyboru leczenia odpłatnego przez pacjenta i za jego zgodą.

 

3.Przyjęcie pacjenta do poradni wymaga zaprowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej. Każdy pacjent ma zakładaną osobną kartę rejestracyjną i dokumentację związaną z leczeniem w  StomArt . Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wyczerpujący wywiad na temat jego stanu zdrowia, który wymaga uaktualnienia przy następnych wizytach w poradni (na pacjencie ciąży obowiązek aktualizacji informacji na temat swojego stanu zdrowia).

 

4.Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi ortodontyczne, protetyczne i chirurgiczne wykonywane przez chirurga szczękowo-twarzowego w StomArt . Leczenie podstawowe , zachowawcze i ekstrakcje zębów prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie. Za dowód wyrażenia zgody w takim przypadku uważa się poddanie się przez pacjenta umówionemu leczeniu.

 

5.Każde przyjęcie pacjenta jest odnotowywane w elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

6.Odmowa poddania się leczeniu w razie stwierdzenia niezwłocznej potrzeby leczenia przez lekarza, podlega wpisowi do karty pacjenta, i musi być potwierdzona przez pacjenta w formie pisemnej. Również odstąpienie przez pacjenta od zatwierdzonego przez niego wcześniej planu leczenia, wymaga pisemnego oświadczenia i zwalnia lekarza od odpowiedzialności za efekt leczenia i jego wszelkie konsekwencje.

 

 1. 7. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę, prosimy o jak najszybsze poinformowanie o tym fakcie recepcji– telefonicznie lub smsem, najpóźniej 24 h przed wyznaczoną Państwu datą i godziną. Zwolniony przez Państwa termin może być wtedy wykorzystany przez innych pacjentów, którym, z powodu kompletu pacjentów, wyznaczyliśmy bardzo odległy termin wizyty.

Informujemy, że w celu zapewnienia lepszej dostępności do usług stomatologicznych, wdrożyliśmy system monitorujący częstość NIEZGŁASZANIA się na wizyty wszystkich pacjentów. Podejmując taką decyzję, kierowaliśmy się dobrem pacjentów, zawsze zgłaszających się na umówione wizyty i szanujących czas naszego personelu. Proszę pamiętać, że do każdej Państwa wizyty musimy się przygotować, zarezerwować czas i odpowiedni sprzęt, by wizyta przebiegała sprawnie i profesjonalnie. Państwa nieobecność generuje nam duże koszty i utrudnia pracę.

Osobom nagminnie odwołującym wizyty lekarz ma prawo odmówić współpracy (Artykuł 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej).

W naszej placówce wprowadziliśmy zasadę, według której dopuszczamy dwukrotne niestawienie się na umówioną wizytę, bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji o nieobecności. W takiej sytuacji, by ustalić termin kolejnej wizyty, pacjent zostanie poproszony przez recepcję o wpłatę zadatku, w kwocie między 200 a 400 zł, w zależności od zarezerwowanego czasu i zabiegu, na jaki umawia się pacjent. W przypadku ponownego niezgłoszenia się zadatek nie będzie zwrócony (pokryje koszty, jakie ponosi gabinet, w związku ze straconym czasem). Powyższa informacja zawarta jest w zgodzie na leczenie w naszej placówce, którą podpisują Państwo na pierwszej wizycie oraz w Regulaminie Placówki , jaki dostępny na tablicy informacyjnej w poczekalni gabinetu, a także na stronie internetowej  www.ortodent.com.pl/ www.ortodent.com.pl.

Bardzo prosimy również, by z szacunku dla innych pacjentów oraz naszej pracy, nie spóźniać się na wizyty. Pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy zaplanowane mają wykonanie zdjęć rtg przed wizytą, prosimy o stawienie się 15 min przed umówionym czasem.

8.Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach poradni stomatologicznej zlokalizowanej w budynku przy ul. Udziałowej 6 w godzinach:

poniedziałek, wtorek , czwartek w godz. 13.00 – 20.00

środa, piątek w godz. 8.00 – 15.00

9.Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:

 • Osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń
 • Telefonicznego pod numerem telefonu – 691661835

10.Pomieszczenia placówki przystosowane są do przyjmowania osób na wózkach inwalidzkich.

11.Na terenie placówki w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzony jest monitoring wizyjny.

 

    III. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

 1. StomArt świadczy stacjonarne usługi stomatologiczne w zakresie:

– ortodoncji

– stomatologii zachowawczej

– endodoncji

– stomatologii dziecięcej

– protetyki stomatologicznej

– chirurgii stomatologicznej

– implantologii

– profilaktyki stomatologicznej

– diagnostyki RTG     

 

 1. Wysokości opłat za świadczenia zdrowotne ujęte są w cenniku dostępnym w recepcji

       Przychodni

 

 1. Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest umieszczony na tablicy informacyjnej.

 

        VI . Zakres obowiązków personelu  StomArt

 

 1. Personel medyczny:

– rzetelne udzielanie świadczeń zdrowotnych

– przestrzeganie praw pacjenta

– stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– prowadzenie rzetelnej dokumentacji medycznej

– zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowie się w związku z udzielaniem     

   świadczeń zdrowotnych

– przestrzegania przepisów prawa, zasad BHP i ppoż. oraz postanowień regulaminu

 

 1. Lekarze stomatolodzy:

– leczenie stomatologiczne z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, profilaktyki, chirurgii dzieci i dorosłych, implantologii i ortodoncji.

– diagnostyka radiologiczna zdjęć punktowych, panoramicznych i cefalomatrycznych

 

 1. Asystentki stomatologiczne:

– praca na cztery ręce z lekarzem

– sterylizacja narzędzi

– utrzymywanie porządku i sterylności pomieszczenia gabinetu

– bieżąca kontrola stanu zaopatrzenia gabinetów w materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne i środki czystości.

 

 1. Rejestratorki stomatologiczne

– umawianie pacjentów

– rozliczanie pacjentów

– prowadzenie dokumentacji

– zachowanie tajemnicy medycznej

– przestrzegania przepisów prawa, zasad BHP i ppoż oraz postanowień regulaminu.

 

         VII. Prawa i obowiązki pacjenta

 

Prawa:

 Każdy pacjent  StomArt ma prawo do:

 

 1. Uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia, oraz rokowaniu i do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, udzielanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

2.Wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia medycznego oraz pisemnej zgody bądź  odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.

 

3.Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą jego leczenia oraz uzyskiwania za odpłatnością wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście bądź przez pisemnie upoważnioną osobę.

 

 1. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

 

 1. Otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka i innych podopiecznych, proponowanych

badaniach i leczeniu.

 

 1. Możliwości rejestracji telefonicznej (umawiania, zmiany terminu i rezygnacji z wizyty).

 

 1. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia.

 

 1. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład obowiązany jest powiadomić o wystąpieniu stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci.

 

Obowiązki:

 

 1. 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego. W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie ryzyko z tym związane.

 

 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania umówionych terminów wizyt, a w razie nieprzewidzianych okoliczności telefonicznego lub smsem, najpóźniej 24 h przed wyznaczoną wizytą, informowania recepcji poradni o niemożności stawienia się na wizytę.

 

3.Informujemy, że

monitorujemy częstość NIEZGŁASZANIA się na wizyty wszystkich pacjentów i

osobom nagminnie odwołującym wizyty lekarz ma prawo odmówić współpracy (Artykuł 7 Kodeksu Etyki Lekarskiej).

 

4.W naszej placówce pacjent może dwukrotne nie stawić się na

umówioną wizytę, bez wcześniejszego powiadomienia rejestracji o nieobecności , ale w takiej sytuacji, by ustalić termin kolejnej wizyty, pacjent zostanie poproszony przez recepcję o wpłatę zadatku, w kwocie między 200 a 400 zł, w zależności od zarezerwowanego czasu i zabiegu, na jaki umawia się pacjent. W przypadku ponownego niezgłoszenia się zadatek nie będzie zwrócony (pokryje koszty, jakie ponosi gabinet, w związku ze straconym czasem). Powyższa informacja zawarta jest w zgodzie na leczenie w naszej placówce, którą podpisują Państwo na pierwszej wizycie oraz w Regulaminie Placówki, jaki dostępny na tablicy informacyjnej w poczekalni gabinetu, a także na stronie internetowej www.ortodent.com.pl/www.ortodent.com.pl.

 

5.Pacjentów pierwszorazowych oraz tych, którzy zaplanowane mają wykonanie zdjęć rtg przed wizytą, prosimy o stawienie się 15 min przed umówionym czasem.

 

 1. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ppoż. Nie wolno mu manipulować przy urządzeniach i aparaturze znajdujących się na wyposażeniu StomArt ani wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu poradni.

 

 1. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń poradni ani terenu wokół niej.

 

 1. Na terenie poradni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 

 1. Na terenie poradni, w gabinetach zabiegowych, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 

      VIII. Tryb składania skarg i wniosków

 

 1. Pacjent którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w StomArt ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela gabinetu.

 

 1. Odpowiedź w formie pisemnej na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 30 dni.

 

 1. Postępowanie w razie śmierci pacjenta w StomArt

 

 1. W razie śmierci pacjenta do obowiązków personelu medycznego należy niezwłoczne wezwanie lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.

 

 1. O zgonie pacjenta lekarz poradni niezwłocznie zawiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, którym wydaje się kartę zgonu.

 

 1. Do obowiązków personelu medycznego należy sporządzić protokolarnie spis rzeczy pacjenta i należących do niego przedmiotów w celu przekazania ich rodzinie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Zmian regulaminu dokonuje kierownik jednostki.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2020 roku.