Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 o ochronie danych osobowych, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZOZ ORTODENT S.C. Małgorzata Świstek, Adam Świstek ul. Udziałowa 6, 41-214 Sosnowiec, reprezentowany przez Małgorzata Świstek, Adam Świstek .
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych:
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( U. z  2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
 5. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123 z  późn. zm.).
 6. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
 7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione następującym odbiorcom:

Stomart Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. Dent. K. Pustułka, Indywidualna Praktyka Lekarsko- dentystyczna Tomasz Janic, Indywidualna Praktyka Lekarsko- dentystyczna Alicja Smoczok, Ortodoncja Richter Agnieszka Richter, Praktyka Stomatologiczna Lek. Dent. K. Lewicka

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
 2. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
 3. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 5. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 8. W sprawie ochrony danych można się kontaktować poprzez e mail: ortodent2@gmail.com, lub drogą pocztową na adres: NSZOZ ORTODENT S.C. Małgorzata Świstek, Adam Świstek ul. Udziałowa 6; 41-214 Sosnowiec