Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko, działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NSZOZ ORTODEN T S.C. M. Świstek, A. Świstek  NIP 6442363197

  1. Udziałowa 6 41-214 Sosnowiec

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

Aparat RTG KODAK 2200 firmy Carestream Heath, Aparat RTG CS 9300 Select firmy Carestream Heath

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg .

Organ wydający decyzje :

Sląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny -Decyzja Nr 204/2016 z 11-07-2016 ; Decyzja Nr 203/2016 z 11-07-2016

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 03.06.2016 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół Aparatu RTG CS 9300 Select C, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).( Sprawozdanie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach nr DL-336/HR-107/2016/01/S

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.